VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

Onderstaande is niet van toepassing voor jeugdige cliënten waarbij de toewijzing via de gemeente verloopt.  De informatie over de voorwaarden die de gemeente stelt zijn te lezen het document 'Combinatie standaard administratieprotocol-Twents administratieprotocol. Inspanningsgericht 3 april 2013, versie 7.2'. Deze is verkrijgbaar op aanvraag bij Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie.

 

PRAKTIJKVOORWAARDEN  

1. De volgende praktijk- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie en de particuliere cliënt c.q. de zakelijke opdrachtgever (met uitzondering als de beeldende therapie via de gemeente vergoed wordt).

2. Bij de aanmelding bij Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie ontvangt de cliënt c.q. opdrachtgever een exemplaar van zowel de praktijkinformatie als de praktijk- en betalingsvoorwaarden. Door het maken van een afspraak wordt een behandelingsrelatie aangegaan en hierdoor verklaart de cliënt c.q. opdrachtgever zich akkoord met de praktijkinformatie en de praktijk- en betalingsvoorwaarden.

 

3.  Alle verplichtingen van Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie zijn inspanningsverplichtingen. De dienstverlening wordt overeenkomstig de laatste richtlijnen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie werkt volgens het beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut


4. De particuliere cliënt is verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen welke voorwaarden voor uitvoering en vergoeding door zijn/haar verzekering gehanteerd worden. Dit is in te zien via www.zorgwijzer.nl  Hier wordt per zorgverzekeraar of vaktherapie vergoed wordt. In geval er geen vergoeding (meer) plaatsvindt door de verzekering komen de kosten voor eigen rekening.


5. Het kosteloos afzeggen van een consultafspraak dient tijdig te gebeuren. Bij annulering tussen 48  en 24 uur wordt 55,-  inclusief btw. in rekening gebracht. Voor niet nagekomen afspraken en voor afspraken afgezegd minder dan 24 uur van te voren, om welke reden dan ook, wordt de gereserveerde consulttijd in rekening gebracht tegen het volledig geldende consulttarief. 

6. Gebruik websites - e-mail: Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de website, inclusief alle e-mailverkeer. Ondanks zorgvuldig gebruik zijn aan e-mailverkeer en internetgebruik risico's verbonden. Ineke KleinJan Praktijk voor Beeldende Therapie gaat zorgvuldig met de via deze website verkregen informatie om; gegevens worden niet aan derden verstrekt. 


BETALINGSVOORWAARDEN

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de beeldend therapeut en de cliënt c.q. opdrachtgever.

2. Alle door de beeldend therapeut gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De cliënt c.q. opdrachtgever kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening. De factuur zaliedere maand in de laatste week meegeven of verstuurd worden via opgegeven emailadres.

3. Indien de cliënt c.q. opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt c.q. opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt c.q. opdrachtgever is alsdan over het openstaande bedrag aan de beeldend therapeut de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

4. Indien de betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur, wordt overschreden volgt er een aanmaning. Ingevolge de Wet op de Incasso Kosten worden er 2 weken nadat de aanmaning is verstuurd buitengerechtelijke incassokosten berekend. Bij vorderingen onder de € 2.500,- bedragen de incassokosten 15 procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,- per incasso.

5. Bij betalingsachterstand is de beeldend therapeut gerechtigd verdere dienstverlening op te schorten totdat cliënt c.q. opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.